RESERVERINGSVOORWAARDEN (AANBETALING)

SUBJECT
Om last-minute annuleringen en onvervulde reservaties te vermijden, vragen wij een voorschot door middel van een bankafdruk voor alle reservaties van 3 of meer couverts.
Het bedrag van de borg is 10€ per couvert.
Door te reserveren erkent de klant deze reserveringsvoorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.

ANNULERINGSVOORWAARDEN
De klant kan de reservering annuleren tot 24 uur voor de datum van de reservering (hierna de “annuleringstermijn” genoemd). Het annuleringsverzoek moet per e-mail worden ingediend.
Indien de klant de reservering annuleert buiten de annuleringstermijn of indien de klant niet komt opdagen op de dag en het uur vermeld in de reservering, is de restauranthouder gemachtigd de aanbetaling in te houden, hetgeen de klant uitdrukkelijk en onherroepelijk aanvaardt.
De cliënt verbindt zich ertoe de in toepassing van deze voorwaarden verrichte inhouding niet bij zijn bank te betwisten. Indien dit niet het geval is, kan de klant worden verplicht de geleden schade aan de restauranthouder te vergoeden.

BEDRAG VAN DE WAARBORGSOM
Het bedrag wordt ten vroegste geïnd wanneer de restauranthouder vaststelt dat de klant niet is komen opdagen op de dag en het tijdstip van de reservering.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
De persoonlijke gegevens van de klant worden alleen verwerkt voor het maken van de reservering en, indien van toepassing, het innen van de aanbetaling in geval van no-show of annulering buiten de annuleringstermijn.
De gegevens van de klant (kredietkaartnummer, kaarthouder, vervaldatum en cryptogram) worden ten laatste bewaard tot de klant opduikt en vervolgens gewist. Als de klant niet komt opdagen, worden de gegevens gedurende 3 maanden bewaard of totdat het geschil is opgelost.

INZET VAN DE RESTAURANTHOUDER
Indien een reservering niet kan worden gehonoreerd door de restauranthouder, verbindt deze zich ertoe de klant een bedrag terug te betalen dat gelijk is aan de door de klant betaalde aanbetaling.

OVERMACHT
Elke partij kan zich beroepen op een geval van overmacht dat de goede uitvoering van haar verbintenissen verhindert. In dat geval stelt hij de andere partij daarvan onverwijld per e-mail of per aangetekende brief in kennis, met vermelding van de redenen en omstandigheden die de goede uitvoering van zijn verplichtingen verhinderen en met overlegging van elk bewijsstuk waarmee de overmacht kan worden aangetoond. Gevallen van overmacht worden beschouwd als die welke gewoonlijk in de jurisprudentie van de Belgische hoven en rechtbanken worden aangehouden.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE JURISDICTIE
Elk geschil met betrekking tot dit contract wordt uitsluitend voorgelegd aan de rechtbanken van de zetel van het restaurant. Alleen het Belgische recht is van toepassing.

Scroll naar boven